Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Białymstoku https://sp6.edu.bialystok.pl. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

• filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych; • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 6 w Białymstoku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Matuk, adres poczty elektronicznej sp6@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 49 34 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Wesoła 11 A 15-307 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp6@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: +48 85 745 49 34

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Białymstoku mieści się przy ulicy Wesołej 11A. Budynek posiada dwa wejścia: od strony ul. Wesołej – jedno wejście główne do placówki (do sekretariatu) oraz drugie wejście do budynku znajdujące się od strony boiska szkolnego.
  2. Oba wejścia nie umożliwiają dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Do budynku prowadzą z obu stron schody.
  3. Wejścia nie posiadają podjazdów dla wózków.
  4. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
  5. W budynku, nie ma wind umożliwiających poruszanie się na wózku inwalidzkim bez przeszkód na wszystkich poziomach oraz możliwości przemieszczenia się bez przeszkód na blok sportowy lub do szatni uczniowskich.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
  9. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
  10. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (sekretariat szkoły) są pracownicy obsługi.

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

ul. Wesoła 11A
15-307 Białystok
tel. 85 745 49 34

e-mail: sp6@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony